Договір оферти

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить умови договору на здійснення робіт.

1.2. Повним і беззастережним акцептом даної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в оферті умов, а також зробили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими Виконавцем.

1.3. Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку замовника, є оформлення ним замовлення на сайті Виконавця згідно контактам (телефон, E-mail, зв’язок у месенджерах і т. д), зазначених за адресою: extrapolia.com/offices/ на здійснення робіт Виконавця та їх подальша оплата.

1.4. Укладення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

1.5. Публічний договір, виконаний у вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на папері та володіє повною юридичною силою.

1.6. З моменту вчинення акцепту Замовник вважається ознайомленим та погоджується з цією офертою і відповідно до Цивільного кодексу України вважається таким, що вступив з Виконавцем у договірні відносини відповідно до цих Умов.

1.7. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.

1.8. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент, повідомивши про це Замовників або не повідомивши їх (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за посиланням extrapolia.com/offer/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується опрацювати дизайн та функціонал Програмного Продукту (надалі – Роботи) відповідно до Технічного завдання (Додаток №1), а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити Роботи відповідно до умов Договору.

2.2. Виконавець надає Замовнику право використовувати Програмне забезпечення в період дії Тарифу. Замовнику не переходить виключне право та вихідний код Програмного забезпечення.

2.3. Роботи виконуються на основі готових програмних конструкцій Виконавця, згідно умов Замовника, визначених та погоджених у Технічному завданні.

2.4. Виконавець є правовласником Програмного забезпечення в результаті інтелектуальної діяльності (комп’ютерних програм) і надає права на використання Програмного забезпечення Замовнику тільки для використання в цілях, передбачених функціоналом даного Програмного Продукту, включаючи розміщення інформації про продаж товарів / надання послуг Замовником своїм клієнтам, підтримку клієнтів і т.д. Якщо виконані умови, розглянуті у розділі 11 даного договору, Замовник оплачує повну вартість розробки, то правовласником являється Замовник.

2.5. Вся кореспонденція ведеться в месенджері Telegram/WhatsApp, груповому чаті, створеному Виконавцем і є офіційною кореспонденцією сторін в рамках даного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю усі необхідні вихідні дані для належного виконання Робіт, визначених в Технічному завданні;

3.1.2. . Своєчасно і в установленому розмірі здійснювати оплату за створення Програмного Продукту відповідно до умов Договору;

3.1.3. На підставі акту приймання-передачі приймати належним чином надані послуги Виконавцем;

3.1.4. Дотримуватися авторських прав на програмне забезпечення, що надається Виконавцем та/або третіми особами, у тому числі на програмне забезпечення з управління сайтом.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням та якістю виконання робіт Виконавцем самостійно Договором та/або із залученням третіх осіб;

3.2.2. Вимагати надання якісних послуг згідно із чинним законодавством.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.1. Вносити зміни до Програмного Продукту відповідно до Додатку No 1 до Договору;

3.3.2. Дотримуватися вимог нормативних актів про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, або іншої конфіденційної інформації, передбачених чинним законодавством України;

3.3.3. Забезпечувати функціонування Програмного забезпечення протягом періоду підтримки;

3.3.4. На підставі акту приймання-передачі передавати Замовнику послуги, що надавалися;

3.3.5. Передавати модифіковане ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ в порядку, цим Договором.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Самостійно визначати порядок, методи та способи надання послуг за договором;

3.4.2. Призупинити виконання своїх обов’язків за цим Договором, у разі якщо Замовник не виконує взяті на себе обов’язки по оплаті наданих послуг, аж до повного погашення заборгованості, окрім набутих умов описаних у розділі 11.

3.4.3. Призупинити роботу до отримання вихідних даних згідно з Додатком № 1 до Договору.

4. ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

4.1. Виключні права на Програмне забезпечення та вихідний код Замовнику не передаються, окрім набутих умов описаних у розділі 11.

4.2. Права на використання ПЗ, надані Замовнику за цією Угодою, надаються за простою, невиключною ліцензією на ПЗ.

4.3. Термін дії ліцензії дорівнює Періоду підтримки Програмного Продукту.

4.4. Ліцензія поширюється на територію України, а, в разі використання Програмного забезпечення іншою мовою, ніж українська, також на територію держав, що використовують цю мову в якості державної.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Робіт Виконавця вказана в Додатку № 1 до Договору і включає винагороду за використання Програмного забезпечення за простою невиключною ліцензією протягом Періоду підтримки.

5.2. Всі розрахунки за Договором здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в Договорі.

5.3. Оплата робіт з модифікації ПЗ здійснюється за повною передоплатою протягом п’яти днів з моменту підписання Додатку №1, оплата робіт з технічного обслуговування ПЗ здійснюється щомісяця до п’ятого числа оплаченого місяця. Інший умови оплати можуть бути визначені у Додатку №1 до Договору.

5.4. У разі несплати за роботи з обслуговування Програмного забезпечення Період підтримки припиняється, змінене Програмне забезпечення зберігається на хостингу Виконавця протягом одного місяця, після чого може бути видалено без можливості відновлення. Для поновлення Періоду підтримки після видалення Програмного забезпечення оплата послуг з модифікації здійснюється Замовником додатково.

5.5. Надання додаткових послуг, не зазначених у цьому Договорі та додатках, оплачується на підставі прейскуранту Виконавця, зазначеного на веб-сайті extrapolia.com/tariffs.

5.6. Плата протягом Періоду підтримки та вартість додаткових послуг можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації на веб-сайті extrapolia.com/tariffs за місяць до такої зміни.

5.7. Якщо Замовник протягом 2 (двох) календарних днів з моменту внесення повної передоплати на розрахункових рахунок Виконавця, і до моменту підписання технічного завдання відмовляється від послуг Виконавця, то Виконавець повертає Замовнику оплачені кошти у повному розмірі.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

6.1. Приймання-передача Програмного Продукту здійснюється шляхом його розміщення на хостингу Виконавця, а Виконавцеві надається доступ до адміністрування Програмного Продукту, окрім набутих умов описаних у розділі 11.

6.2. Протягом 3-х календарних днів з моменту розміщення Програмного продукту Сторонами підписується Акту приймання-передачі виконаних робіт.

6.3. Якщо в 2 (дводенний) строк, Виконавець не отримує підписаний Акт або аргументовану вимогу про доповнення наданих послуг та/або інші претензії щодо змісту та строку наданих послуг, послуги вважаються прийнятими з виконанням всіх умов Договору та підлягають обов’язковій оплаті.

7. ПЕРІОД ПІДТРИМКИ

7.1. Розробник підтримує роботу Програмного забезпечення протягом дії тарифу.

7.2. Підтримка роботи включає: оновлення Програмного забезпечення для виправлення помилок і дотримання вимог сервісів Facebook та Google, надання хостингу, забезпечення безперебійного функціонування Програмного забезпечення.

7.3. У разі виявлення помилок в Програмному забезпеченні, що призводять до відхилення від його належного функціонування, Розробник зобов’язується усунути такі помилки за свій рахунок в термін, що не перевищує трьох робочих днів з моменту звернення Замовника або їх виявлення Виконавцем.

7.4. У підтримку не входять роботи по зміні наповнення, функціоналу, чи дизайну Програмного Продукту після його затвердження.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Сторони гарантують, що отримали всі офіційні дозволи та ліцензії, а також корпоративні погодження на виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2. Цим Виконавець заявляє і підтверджує, що має необхідне обладнання та матеріали для виконання цього Договору.

8.3. Виконавець має право завантажити готовий продукт в своє портфоліо на сайті extrapolia.com без зазначення даних про Замовника.

8.4. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і набувають юридичної сили, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками обох сторін.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Відповідальність сторін за зобов’язаннями, що випливають із цього договору, регулюється законодавством України та цим договором.

9.2. У разі, якщо зобов’язання Замовника по оплаті виконаних робіт не виконані, Виконавець має право призупинити надання Замовнику виконаних і несплачених робіт і не надавати нових. Також Виконавець має право призупинити надання робіт з технічної підтримки веб-сайту в разі не здійснення оплати тарифного плану за місяць Замовником.

9.3. Усі спори Сторін за цим Договором підлягають вирішенню шляхом проведення переговорів.

9.4. У випадку неможливості вирішити відповідний спір шляхом проведення переговорів, такий спір вирішується у суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.5. Виконавець не несе відповідальності за тимчасову неможливість використання Програмного забезпечення внаслідок дій третіх осіб: технічних робіт на хостингу, недоступності сервісів Facebook та Google, хакерських атак на сервери Виконавця.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Форс-мажорними вважаються події, що сталися після набрання чинності цим Договором, незалежно від волі Сторін, і які не могли бути передбачені на момент підписання цього Договору та попереджені розумними діями. Ці події своїм впливом можуть відкласти або перешкодити виконанню всієї або частини роботи за Договором.

10.2. Якщо виконання робіт слід відкласти через форс-мажорні обставини, Сторона, яка зазнала форс-мажорних обставин, письмово повідомляє іншу Сторону про дату початку дії обставин непереборної сили. Після припинення дії обставин непереборної сили та відновлення нормальних умов Сторона, яка зазнала форс-мажорних обставин, письмово повідомляє про це іншу Сторону.

11. УМОВИ ПОКУПКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

11.1. Замовник може в будь який момент оплатити за розробку Програмного Продукту згідно тарифів на сторінці extrapolia.com/tariffs/#t2.

11.2. Після оплати Виконавцеві всі права на Програмний Продукт належать Замовнику.

11.3. Виконавець передає файли програмного продукту та зобов’язаний їх встановити на хостинг Замовника.

11.4. Починаючи з дня оплати за розробку Програмного Продукту, Виконавець забезпечує підтримку програмного продукту описаного у розділі 6 цього договору.

12. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

12.1. Будь-яка зі Сторін зобов’язана не використовувати отриману в рамках даного Договору інформацію з метою, яка прямо або опосередковано завдає шкоди іншій Стороні та/або для отримання будь-яких вигод протягом дії Договору.

12.2. Сторони погоджуються, що будь-яка інформація на будь-яких носіях даних, передана або отримана за даним Договором або у зв’язку з його виконанням (електронне листування, телефонні розмови, Telegram зв’язок та ін.), буде вважатися конфіденційною і не може розголошуватися третій стороні без взаємної згоди Сторін.

12.3. До конфіденційної інформації не належить інформація, яка визначена чинним законодавством до відкритої та розкриття якої віднесено до зобов’язань Сторони. Умови даного договору і технічне завдання до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

12.4. Вся інформація, яку сторони надають один одному, в будь-якій формі, залишається виключною власністю тієї Сторони, яка передала таку інформацію, якщо інше не встановлено даним Договором. За письмовою вимогою носії даних і будь-які їх копії повинні бути негайно повернуті або знищені на першу вимогу Сторони.

12.5. Кожна зі Сторін зобов’язується не розголошувати факт існування цього Договору без попередньої письмової згоди другої Сторони, за винятком випадків, коли таке розголошення необхідне у випадках, визначених законом.

12.6. Якщо третя особа пред’явить позов до однієї зі Сторін або вчинить інші дії, які можуть спричинити розкриття стороною конфіденційної інформації, Сторона, щодо якої вчинені такі дії зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону даного Договору.

12.7. Сторона за цим Договором буде нести відповідальність за: ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вона не дотримується такого ж високого ступеня обережності, якого вона б дотримувалася щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагається припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання; несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у неї на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору або на іншій підставі, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якої він би дотримувався щодо своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

12.8. Замовник надає право Виконавцю на використання його персональних даних.

13. Адреси та банківські реквізити сторін

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Дегалюк Андрій Миколайович

Адреса: Шевченка 11, Хмельницький, 29002

р/р: UA343052990000026006016004291 в ПриватБанку

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: НВ663405

Сервіс

Готовий сайт для продажів у інтернеті

Тарифи

Від $30/місяць. Дешевшої робробки Ви не знайдете

Оплата

Всі способи доступні до оплати зараз

Контакти

Звертатись з будь-якими запитаннями.